WARTO ZAJRZEĆ

FUNDACJA NAGLE SAMI
http://naglesami.org.pl/
800 108 108 – bez­płat­ny, ogól­no­pol­ski tele­fon wspar­cia (14:00 – 20:00)

Fun­da­cja pro­wa­dzi tele­fon zaufa­nia, warsz­ta­ty, gru­py tera­peu­tycz­ne, webi­na­ry i inne dzia­ła­nia sta­no­wią­ce wspar­cie dla osób doświad­cza­ją­cych straty.

INSTYTUT DOBREJ ŚMIERCI
https://instytutdobrejsmierci.pl

Kolek­tyw dzia­ła­ją­cy na rzecz zmia­ny spo­so­bu myśle­nia i roz­ma­wia­nia o śmier­ci, szcze­gól­nie w dys­kur­sie publicz­nym. Miej­sce wspar­cia i dia­lo­gu, a tak­że źró­dło cen­nych infor­ma­cji i inspiracji.

Scroll to Top