TKACZKA CHMUR

Trud­no opo­wia­dać dzie­ciom o śmier­ci. O jej nie­uchron­no­ści i wszę­do­byl­sko­ści. O tym, że nie zawsze tak zwa­ne „szczę­śli­we zakoń­cze­nie” musi zawie­rać zda­nie „… i żyli dłu­go i szczę­śli­wie”. O emo­cjach, któ­re poja­wia­ją się w czło­wie­ku, któ­ry utra­cił kogoś bli­skie­go i stoi wobec sytu­acji, któ­rej rozum nijak nie poj­mu­je. Ta baj­ka jest dla naj­młod­szych. O tym wszyst­kim wła­śnie. Czy­ta­jąc ją może­cie poszu­kać wspól­nie z dzieć­mi wła­snych sposobów […]

TKACZKA CHMUR Read More »